logo.jpg
  ZOEK
Arvicola
Login
Privacybeleid

Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons, het belangrijkste kapitaal is van Arvicola Zwemclub Kalmthout - AZK (hierna genoemd “Arvicola Zwemclub Kalmthout - AZK”, “wij” of “ons”).
Uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons. Deze privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is onder meer van toepassing op onze website "arvicola.be" en (ii) alle (commerciële) relaties tussen Arvicola Zwemclub Kalmthout - AZK en haar leden, klanten, sponsors, prospecten en business partners.  

Arvicola Zwemclub Kalmthout - AZK wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en/of (ii) de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die Arvicola Zwemclub Kalmthout - AZK verzamelt, alsook over de wijze waarop Arvicola Zwemclub Kalmthout - AZK deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

Het bezoeken van de Website en het aanmaken van een account, impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

Soorten persoonsgegevens

Arvicola Zwemclub Kalmthout - AZK kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Naam
 • Voornaam
 • Woonadres
 • Bedrijfsadres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (vast/gsm)
 • Gebruikersnaam
 • Wachtwoord

Arvicola Zwemclub Kalmthout - AZK verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website. Zo zal Arvicola Zwemclub Kalmthout - AZK, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website, alsook wat uw IP-adres is. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat Arvicola Zwemclub Kalmthout - AZK toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website, alsook om meer gerichte communicatie te verzenden. 

Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij resp. in kader van:

 • Het aanmaken van een account  
 • Een samenwerking met Arvicola Zwemclub Kalmthout - AZK 
 • Bezoek van de Website
 • Het inschrijven voor de nieuwsbrief (al dan niet via de Website)
 • De verificatie van uw identiteit (bv. het herstellen van uw wachtwoord)
 • Correspondentie met en uitgaande van Arvicola Zwemclub Kalmthout - AZK
 • Het meedelen aan Arvicola Zwemclub Kalmthout - AZK van ideeën betreffende de verbetering van de Website

De door Arvicola Zwemclub Kalmthout - AZK verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt. 

Gebruik persoonsgegevens

Arvicola Zwemclub Kalmthout - AZK kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor:  

 • De aanmaak van een account en de bevestiging daarvan
 • De uitvoering van een overeenkomst met Arvicola Zwemclub Kalmthout - AZK
 • Het leveren van support
 • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website
 • Statistische doeleinden  
Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

Arvicola Zwemclub Kalmthout - AZK zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van het verlenen van de diensten van Arvicola Zwemclub Kalmthout - AZK en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot onderhoudswerken, verwerking van betalingen, database management). Indien het noodzakelijk is dat Arvicola Zwemclub Kalmthout - AZK in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.  

Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat Arvicola Zwemclub Kalmthout - AZK uw persoonsgegevens openbaar maakt aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer Arvicola Zwemclub Kalmthout - AZK hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten;

In alle overige gevallen zal Arvicola Zwemclub Kalmthout - AZK uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens. 

Opslag persoonsgegevens  

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart Arvicola Zwemclub Kalmthout - AZK uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de Privacy Verklaring onder ‘gebruik persoonsgegevens’. 

Uw privacy rechten

Wanneer u beroep wenst te doen op uw privacy rechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact op te nemen met webmaster@arvicola.be:

 • Recht op toegang tot de persoonsgegevens die Arvicola Zwemclub Kalmthout - AZK mogelijks over u beschikt;
 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;  
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’);
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;  
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen via bovenvermeld formulier. Bovendien kunt u steeds via uw account uw persoonsgegevens – dewelke u diende mee te delen bij de aanmaak van uw account – updaten, wijzigen en/of verifiëren.  

Indien u geen nieuwsbrieven meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van Arvicola Zwemclub Kalmthout - AZK. 

Beveiliging persoonsgegevens  

Arvicola Zwemclub Kalmthout - AZK verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

Arvicola Zwemclub Kalmthout - AZK zal alle persoonsgegevens, dewelke zij heeft verzameld, bewaren in de cloud (met datacenter(s) binnen de EU).

Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van Arvicola Zwemclub Kalmthout - AZK, de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende kan Arvicola Zwemclub Kalmthout - AZK in dit kader geen absolute veiligheid garanderen.  

Tot slot, zal de veiligheid van uw account ook mede afhangen van de geheimhouding van uw wachtwoord om toegang te krijgen tot de Website. Arvicola Zwemclub Kalmthout - AZK zal nooit vragen om uw wachtwoord zodoende u ertoe gehouden bent dit niet zelf mee te delen. Wanneer u uw wachtwoord toch aan een derde hebt meegedeeld – bijvoorbeeld omdat deze derde heeft aangegeven uw aanvullende diensten te bieden – zal deze derde via uw wachtwoord toegang verkrijgen tot uw account en uw persoonsgegevens. In dat geval bent u zelf aansprakelijk voor de handelingen die gesteld worden door het gebruik dat gemaakt wordt van uw account. Arvicola Zwemclub Kalmthout - AZK raadt u dan ook ten stelligste aan wanneer u vaststelt dat iemand toegang heeft genomen tot uw account uw wachtwoord onmiddellijk te wijzigen en contact met ons op te nemen. 

Grensoverschrijdend verwerking persoonsgegevens

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet onder een adequaatheidsbesluit valt, uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data transfer agreement, dewelke (i) de standaard contractuele clausules, zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’, of (ii) enig ander mechanisme op grond van de privacy wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens zal bevatten. 

Update Privacy Verklaring

Arvicola Zwemclub Kalmthout - AZK is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de Website. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen. 

Gebruik van Cookies

De Arvicola Zwemclub Kalmthout - AZK Website gebruikt “cookies” om u te helpen de uw online ervaring op u te kunnen afstemmen. Een cookie is een klein tekstbestand dat automatisch door de Web pagina server op uw harde schijf wordt opgeslagen. Cookies kunnen niet worden gebruikt om een programma te laten werken of om virussen op uw computer te plaatsen. Cookies worden op unieke wijze aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een web server in het domein dat u de cookie heeft toegekend.

Een van de primaire doelen van cookies is om te voorzien in een middel om u tijd te besparen. Het doel van een cookie is om de Web server in te lichten dat u bent teruggekomen naar een specifieke pagina. Bijvoorbeeld, als u Arvicola Zwemclub Kalmthout - AZK pagina’s individualiseert, of u zich registreert bij een Arvicola Zwemclub Kalmthout - AZK site of services, zal de cookie Arvicola Zwemclub Kalmthout - AZK helpen bepaalde informatie over u te herinneren voor latere bezoeken. Dit vergemakkelijkt het proces betreffende het opslaan van uw persoonlijke gegevens, zoals betaaladres, afleveradres etc. Wanneer u terugkeert naar dezelfde Arvicola Zwemclub Kalmthout - AZK Website, zal de informatie die u reeds heeft opgegeven worden teruggehaald, zodat u makkelijk de op u afgestemde Arvicola Zwemclub Kalmthout - AZK kenmerken kunt gebruiken.

U heeft de mogelijkheid om cookies te accepteren of af te slaan. De meeste Web browsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt meestal de instellingen van uw browser wijzigen om het gebruik van cookies uit te schakelen, als u daar voorkeur aan geeft. Als u kiest om het gebruik van de cookies uit te schakelen, leidt dit echter tot een minder goede werking van de interactieve kenmerken van Arvicola Zwemclub Kalmthout - AZK services of Websites die u bezoekt.

Wij gebruiken Google Analytics cookies om gegevens te verzamelen over uw sessies op onze website. Voor meer informatie rond de werking van deze cookies, consulteer aub de cookie & privacyverklaring van Google.

Andere websites

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. In geen geval is Arvicola Zwemclub Kalmthout - AZK verantwoordelijk voor het privacy beleid of de privacy praktijken van enige derde partij.  

Klachten

Wanneer u klachten heeft betreffende de manier waarop Arvicola Zwemclub Kalmthout - AZK uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie. 

Contacteer Arvicola Zwemclub Kalmthout - AZK

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop Arvicola Zwemclub Kalmthout - AZK uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren via e-mail: webmaster@arvicola.be

 
Copyright ARVICOLA
Gebruiksovereenkomst - Privacybeleid
Powered by STOSIO